Projekty na Zielonych Szlakach - Greenways

Projekty w trakcie realizacji

EPOMM-PLUS (2009-2012)

Okres realizacji: czerwiec 2009 - maj 2012

Europejska Platforma Zarządzania Mobilnością – upowszechnienie zrównoważonej mobilności w miastach (EPOMM-PLUS) to 3-letni projekt skierowany do tych krajów Unii Europejskiej, w których zarządzanie mobilnością jest nieznane lub mało popularne, w tym w szczególności dla nowych krajów członkowskich (Belgia, Bułgaria, Estonia, Grecja, Litwa, Polska, Republika Czeska, Rumunia, Słowenia, Węgry, Włochy). W ramach projektu podejmowane są działania zmierzające do wprowadzenia tematyki mobilności do krajowych polityk transportowych tych państw, transferu dobrych praktyk, wzmocnienia instytucji podejmujących działania na rzecz upowszechniania mobilności i utworzenia krajowych sieci zarządzania mobilnością.

Dzięki Platformie EPOMM, zrzeszającej w chwili obecnej 10 krajów (Austria, Finlandia, Francja, Holandia, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Szwecja, Włochy, Wielka Brytania), projekt EPOMM-PLUS umożliwia  łatwy dostęp do wartościowych inicjatyw na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.

Celem projektu  jest osiągnięcie znaczącego postępu w zakresie zarządzania mobilnością oraz wzmocnienie platformy EPOMM jako ogólnoeuropejskiej sieci promocji zarządzania mobilnością poprzez przyłączenie do niej kolejnych krajów, wymianę dobrych praktyk i rozwój krajowych sieci zarządzania mobilnością.

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska jest jednym z partnerów projektu iprowadzi działania popularyzujące zarządzanie mobilnościw w Polsce (spotkania, szkolenia, konferencje, wzmocnienie krajowej sieci na rzecz mobilności, włączenie tematyki mobilności w działania administracji rządowej i samorzadowej).

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach programu Inteligentna Energia dla Europy.

Więcej informacji o projekcie: www.epomm.eu

 

 

Projekty zrealizowane w latach ubiegłych

Zrównoważona turystyka na Zielonych Szlakach - Greenways

Okres realizacji: sierpień 2009 - grudzień 2010

Projekt ma na celu upowszechnienie najlepszych przykładów form turystyki przyjaznych dla przyrody i krajobrazu (turystyka rowerowa, piesza, wodna, konna) realizowanych w oparciu o doświadczenia i koncepcję Zielonych Szlaków – Greenways, w tym zwiększenie liczby osób korzystających z proekologicznej oferty turystycznej w Polsce.

Inicjatywa ma przyczynić się do stworzenia „mody” na turystykę ekologiczną wśród użytkowników oraz gestorów bazy turystycznej, a tym samym do rozwoju oferty turystyki zrównoważonej w Polsce.

Działania projektu obejmują przeprowadzenie kampanii informacyjnej w oparciu o:

  • międzynarodową konferencję prezentującą dobre wzorce w zakresie turystyki zrównoważonej w Europie
  • spotkania i konsultacje w terenie
  • rozwój i popularyzacja questingu - nowarotskiej metody odkrywania i interpretacji lokalnego dziedzictwa
  • wdrożenie nowoczesnych narzędzi informacyjnych w Internecie
  • wylansowanie krótkiego filmu reklamowego przeznaczonego do kin w największych miastach
  • promocję i organizację serii imprez lokalnych promujących ekoturystykę.

Zaplanowano także upowszechnienie ekologicznej oferty Zielonych Szlaków poprzez opracowanie i udostępnienie dla turystów „Paszportu Zielonych Szlaków Greenways” wraz z serią publikacji turystycznych (mapy i przewodniki) przygotowanych w oparciu o GPS.

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

      

 

Aktywna Edukacja Ekologiczna na Zielonych Szlakach

Okres realizacji: styczeń 2009 - marzec 2011

Od stycznia 2009 r. ruszył program przyznawania certyfikatów "Zielone Biuro", "Przyjazny Rowerom", "Czysta Turystyka" oraz "LCAE" i "Zielona Flaga". Certyfikaty nadawane są przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska obiektom (firmom, szkołom, obiektom turystycznym i innym), które znajdują się wzdłuż Zielonych Szlaków - Greenways i spełniają wymagane kryteria. Więcej informacji na temat możliwości otrzymania certyfikatu można uzyskać TU.

             

Program jest w całości finansowany z grantów Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 

EQUAL - Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku

W ramach realizacji projektu „Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku” w pięciu regionach Polski południowej powstało pięć prekursorskich firm społecznych. Tylko tyle i aż tyle! Projekt ma charakter eksperymentalny, a jego celem jest opracowanie modelu lokalnej gospodarki społecznej. Gdy powiedzie się w tej małej skali, może być zaczynem potężnego ruchu społecznego na rzecz tworzenia przedsiębiorstw dających pracę rzeszom młodych, wykształconych ludzi oraz długotrwale bezrobotnym kobietom w regionach zagrożonych dużym bezrobociem. Projekt sfinansowany został z pieniędzy unijnych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Europejskiego Funduszu Społecznego.

Firmy społeczne, czyli takie, które łączą działalność biznesową z misją realizacji potrzeb miejscowej społeczności, ulokowane zostały w Suchej Beskidzkiej, Lanckoronie, Bałtowie koło Ostrowca Świętokrzyskiego, Lesku oraz Gorlicach. Specjalizują się w sprzedaży atrakcji turystycznych. Założyły je organizacje pozarządowe, działające od kilku lat na terenach objętych projektem. Systematycznie pracując nad rozpoznawalnymi już turystycznie markami zielonych szlaków – greenways: Bursztynowy Szlak i Szlak Zielony Rower przygotowały merytoryczny grunt pod działalność firm. Zatrudnieni zostali w nich przeważnie młodzi, wykształceni – lub jeszcze studiujący – ludzie, którzy poprzez szkolenia, warsztaty, staże przysposabiani są do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy.

Wszystkie nowopowstałe przedsiębiorstwa społeczne prowadzą działalność o profilu turystycznym. Zajmują się sprzedażą oferty turystycznej opartej o walory dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego regionu. To jest ich bogactwo. Firmy kierują do turystów oferty preferujące czynne spędzanie czasu, łączenie wypoczynku z poszerzaniem wiedzy o historii, tradycji, kulturze i związanych z regionem ludziach. Pomysł nie jest utopijny. W całej Europie obserwujemy proces odchodzenia od turystyki pasywnej (morze, słonce i piasek ) na rzecz turystyki aktywnej, w tym turystyki dziedzictwa. Nasze firmy społeczne, nie bez podstaw więc liczą na finansowy sukces. Zasada jest taka, że przedsiębiorstwa społeczne, które w ramach realizacji projektu otrzymały dotacje na prowadzenie działalności gospodarczej muszą w okresie jego realizacji reinwestować zyski. Te zyski po zakończeniu projektu będą przeznaczane na realizację celów statutowych organizacji pozarządowych, pod których egidą przedsiębiorstwa społeczne powstały. Firma daje ludziom miejsca pracy, a także, z myślą o ożywieniu lokalnego rynku turystycznego, odkrywa i inwentaryzuje zasoby dóbr kultury materialnej i niematerialnej, poszerza świadomość mieszkańców w zakresie walorów ich małej ojczyzny.

Kalendarz


Znajdź nas na:

facebookyou tube


Sieć Greenways


Filmy

Zielono mi po drodze

Darczyńcy

                    

Partnerzy

Environmental Partnership for Sustainable Development Fundacja Fundusz Partnerstwa   Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie   Województwo Małopolskie  Miasto Kraków    European Greenways AssociationAmbasada Stanów Zjednoczonych Ameryki  Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze                 

www.csrinfo.org

Partnerzy Strategiczni

Media