Program Greenways w Polsce

Program "Zielone Szlaki - Greenways" w Polsce jest koordynowany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska i realizowany wspólnie z Zespołem Koordynatorów Greenways (Forum Zielonych Szlaków Greenways i Ekomuzeów w ramach Krajowej Sieci Grup Partnerskich), którzy reprezentują organizacje pozarządowe będące inicjatorami poszczególnych zielonych szlaków. Krajowy Program "Zielone Szlaki - Greenways" jest wprowadzany w życie w ścisłej synergii z Programem Ekomuzea ze względu na pokrewność tematyki i spójność miejsc realizacji projektów.

Partnerzy strategiczni Programu w Polsce

Na szczeblu lokalnym Program "Zielone Szlaki - Greenways" jest realizowany we współpracy z ponad 200 lokalnymi partnerami - samorządami (urzędy marszałkowskie, urzędy miast i gmin), organizacjami pozarządowymi, szkołami i firmami.

Na poziomie krajowym program buduje współpracę z kluczowymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się turystyką, dziedzictwem i ochroną środowiska, takimi jak:

  • Polska Organizacja Turystyczna (POT) oraz regionalne organizacje turystyczne,
  • Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK),
  • Polska Izba Turystyki (PIT),
  • Polska Agencja Rozwoju Turystyki (PART),
  • uczelnie wyższe: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie (Wydział Form Przemysłowych), Akademia Świętokrzyska w Kielcach, Uniwersytet Jagielloński (Towarzystwo Doktorantów UJ).
  • placówki dyplomatyczne: Konsulat USA w Krakowie
  • Euroregiony (Euroregion "Śląsk Cieszyński", Euroregion Beskidy").

Cele i zadania Programu w Polsce

Celem Programu "Zielone Szlaki - Greenways" w Polsce jest wspieranie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz aktywizacja lokalnej gospodarki poprzez turystykę przyjazną dla środowiska, promocję lokalnych produktów oraz inicjatywy społeczne.

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska wspiera rozwój zielonych szlaków w Polsce poprzez doradztwo, szkolenia oraz organizowanie pomocy finansowej dla rozwoju lokalnych inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju zrównoważonego.

Główne zadania realizowane w ramach krajowego Programu "Zielone Szlaki - Greenways"

a) budowanie krajowej sieci zielonych szlaków, w tym szlaków transgranicznych, rozpoznawalnych na rynku krajowym i zagranicznym, koordynacja Forum Greenways i Ekomuzeów w ramach Krajowej Sieci Grup Partnerskich, włączanie polskiej sieci greenways w programy i przedsięwzięcia krajowe związane z turystyką, dziedzictwem i ochroną środowiska;

b) promocja zielonych szlaków w Polsce i za granicą, gromadzenie i upowszechnianie informacji oraz know-how o zielonych szlakach, w tym prowadzenie strony internetowej www.greenways.pl;

c) tworzenie markowych produktów związanych z ekoturystyką i turystyką dziedzictwa w oparciu o zielone szlaki, przyczyniających się do lokalnego rozwoju gospodarczego oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego;

d) inicjowanie i wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju, wykorzystujących doświadczenia zielonych szlaków - greenways (budowanie funduszu greenways na wspieranie inicjatyw obywatelskich);

e) włączanie polskiej inicjatywy zielonych szlaków w programy i przedsięwzięcia międzynarodowe, w tym udział w pracach programu CEG na szczeblu europejskim i transatlantyckim;

f) przenoszenie polskich doświadczeń zielonych szlaków do krajów Europy Wschodniej (m.in. Białoruś i Ukraina).

Kalendarz


Znajdź nas na:

facebookyou tube


Sieć Greenways


Filmy

Zielonkowski Zielony Szlak

Darczyńcy

                    

Partnerzy

Environmental Partnership for Sustainable Development Fundacja Fundusz Partnerstwa   Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie   Województwo Małopolskie  Miasto Kraków    European Greenways AssociationAmbasada Stanów Zjednoczonych Ameryki  Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze                 

www.csrinfo.org

Partnerzy Strategiczni

Media